โฆษณาต้านคอรัปชั่น

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554

งานธุรกิจ

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
Log in | วันจันทร์ที่ 8 ส.ค. 2554

งานธุรกิจ

วันที่โพส 13 ต.ค. 2552 โพสโดย ทีมงานทรูปลูกปัญญา
งานธุรกิจ
 เรียนรู้งานธุรกิจ
     1.  ประเภทของงานธุรกิจ
         
งานธุรกิจ  เป็นการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิต  การซื้อ  การขาย  และการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการต่าง ๆ โดยมุ่งหวังผลประโยชน์หรือผลกำไรตอบแทน
          เราสามารถแบ่งประเภทของงานธุรกิจาตามลักษณะของงานที่ทำ  ได้ดังนี้
          1.  ธุรกิจการเกษตร  เป็นการทำงานที่เกี่ยวกับการเกษตรทุกชนิด  เพื่อผลิตสินค้ามาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค
          2.  ธุรกิจการอุตสาหกรรม  เป็นการทำงานที่เกี่ยวกับการอุตสาหกรรมเพื่อผลิตสินค้าและกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค
          3.  ธุรกิจการเงิน  เป็นการทำงานที่เกี่ยวกับการเงิน  เช่น  การรับฝากเงิน  หรือถอนเงิน  เป็นต้น
          4.  ธุรกิจการก่อสร้าง  เป็นการทำงานที่เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร  บ้านหรือตึกสำนักงานต่าง ๆ เป็นต้น
     2.  ความสำคัญของงานธุรกิจ
          งานธุรกิจ  เป็นงานที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนเรา  เพราะเป็นแหล่งผลิตสินค้าและบริการ  ซึ่งเกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์  ดังต่อไปนี้
          1.  ความต้องการขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต  ได้แก่  ปัจจัย 4
          2.  ความต้องการอยากมี  แต่ถ้าไม่มีก็ยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้  ได้แก่  สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นต้น
     3.  ประโยชน์ของงานธุรกิจ          1.  เป็นแหล่งผลิตสินค้าและบริการ
          2.  ทำให้เกิดการจ้างงาน  และสร้างรายได้ให้กับคนทั่วไป
          3.  ช่วยกระจายสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค
          4.  เป็นแหล่งเพิ่มรายได้ให้แก่รัฐ
          5.  ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ตัวอย่างการทำงานธุรกิจ
การออมทรัพย์
     การออมทรัพย์  หมายถึง  การเก็บสะสมเงินที่ยังไม่จำเป็นต้องไว้ใช้จ่ายไว้  เพื่อจะได้นำเงินที่เก็บมาใช้ประโยชน์ในยามจำเป็นหรือในอนาคต
     การออมทรัพย์จัดเป็นการทำงานธุรกิจในเบื้องต้น  เพราะการออมทรัพย์กับธนาคารหรือการนำไปซื้อหุ้นสหกรณ์  จะก่อให้เกิดรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก  หรือเงินปันผลจากสหกรณ์  ซึ่งถือเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง  การออมทรัพย์มีประโยชน์ต่อเรา  ดังนี้
     1.  ทำให้รู้จักใช้จ่ายเงินอย่างมีประโยชน์และมีคุณค่า
     2.  ทำให้มีเงินสำรองไว้ใช้จ่ายในยามขัดสน
     3.  ฝึกให้มีนิสัยการใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด
     4.  ช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่  และผู้ปกครอง
     5.  สร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น  เช่น  ได้รับดอกเบี้ยหรือเงินปันผล  จากการนำเงินไปฝากกับธนาคาร  การซื้อหุ้น  การซื้อพันธบัตรออมทรัพย์  หรือการลงทุนอื่น ๆ เป็นต้น
     6.  ช่วยสร้างความสุขและความมั่นคงให้กับครอบครัว
     เราสามารถสร้างนิสัยาการออมทรัพย์  โดยอาศัยหลักการดังนี้
     1.  กำหนดเป้าหมายว่าจะออมเงินในแต่ละวัน  สัปดาห์  หรือเดือน  ประมาณเท่าไร
     2.  วางแผนการใช้จ่ายเงินล่วงหน้า  โดยใช้จ่ายเงินให้น้อยกว่ารายรับ
     3.  จดบันทึกรายรับ-รายจ่าย  เพื่อนำมาพิจารณาตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออก
     4.  ควบคุมการใช้จ่ายของตนเอง
     5.  เก็บสะสมเงิน  โดยอาจนำไปฝากไว้กับพ่อแม่  หรือฝากธนาคาร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น